top of page

Centrum voor leerlingenbegeleiding

Wat is een CLB?

CLB staat voor Centrum voor Leerlingenbegeleiding.
Leerlingen, ouders en scholen kunnen er informatie en begeleiding krijgen. Daarvoor zorgen artsen, maatschappelijk werkers,pedagogen, psychologen, psychologisch assistenten en verpleegkundigen.

Je kunt met allerlei vragen naar het CLB. Een kleine greep uit de zeer brede waaier: vragen over studeren en studiekeuze op school, leer- en rekenproblemen, gezondheid, slaapproblemen, angst om naar school te gaan, pestgedrag, de aanpak van vervelend gedrag, opvoeding, enz.

Op sommige vragen krijg je al meteen een antwoord. Vaak is een verhelderend gesprek voldoende. Soms is extra hulp en ondersteuning nodig. Samen met de CLB-medewerker werk je dan aan een oplossing. Indien nodig vindt er een medisch, psychologisch en/of sociaal onderzoek plaats. In een aantal gevallen verwijst het CLB voor verdere behandeling of begeleiding door naar een andere, meer gespecialiseerde gezondheids- of welzijnsdienst.

Naast deze ‘vraaggestuurde’ werking is het CLB ook verantwoordelijk voor de verplichte medische onderzoeken in bepaalde leerjaren: 1ste en 2de kleuterklas, 1ste, 3de en 5de leerjaar basisonderwijs. De onderzoeken vinden allemaal plaats op het CLB. Het CLB is ook belast met inentingen en met de preventie van sommige besmettelijke ziekten.

De CLB-tussenkomsten zijn GRATIS en gebeuren met de grootste discretie en met respect voor het privéleven.

Ons CLB-schoolteam:

Onze school werkt samen met het Vrij CLB West-Limburg afdeling Beringen.

Sint-Catharinastraat 8, 3580 Beringen
tel.: 013/45.63.10

website: www.vclblimburg.be

regiodirecteur: An Banken (an.banken@vrijclblimburg.be)

Belangrijk voor de ouders om te weten:

Het CLB heeft van alle of elke leerling(en) die het begeleidt een dossier. Wanneer de leerling van school verandert wordt dit dossier overgemaakt aan het CLB dat de nieuwe school begeleidt. De identificatiegegevens van de leerling, de gegevens over inentingen, de gegevens van de medische onderzoeken en gegevens over de leerplichtbegeleiding worden automatisch overgedragen.

Al de andere gegevens worden overgedragen indien er geen verzet wordt aangetekend. Dit verzet kan aangetekend worden door de ouders en moet gebeuren binnen een termijn van 30 dagen na de mededeling waarin de ouders of de leerling op de hoogte werden gebracht van de overdracht. Het CLB mag in geen enkel geval (tenzij er schriftelijk toelating is van de ouders-) het dossier overdragen aan andere instanties, hulpverleners, derden, enz.

Aan de betrokken schooldirectie en het personeel worden alleen gegevens doorgegeven die nodig zijn opdat zij hun taak naar behoren kunnen vervullen. De ouders hebben het recht op toegang tot de gegevens uit het dossier. Dit dossier wordt op het centrum bewaard tot ten minste 10 jaar na de datum van de laatste medische tussenkomst (onderzoek of inenting).

bottom of page