top of page

Visie

Basisschool De Schuit in Schulen is een gezellige dorpsschool waar iedereen (bijna) iedereen kent.

Het is een tweede thuis voor je kind, waar het zichzelf kan zijn en ontplooien.

Uitgangspunten: 

1.  Waar  KINDEREN  met de  GLIMLACH  komen en gaan, dat elk kind voldoende aandacht, tijd en liefde krijgt en zich aanvaard weet. 

Welbevinden: we hebben aandacht voor het welbevinden van alle kinderen en van het hele team. 
We vormen samen een goed schoolteam en er heerst een fijne werksfeer en een goede samenwerking. 

2. Waar  DEGELIJKE LEERINHOUD wordt gegeven waarop elke leerling volgens eigen capaciteiten toekomst kan bouwen.   

We kiezen voor een doeltreffende aanpak en een stimulerend opvoedingsklimaat. We hebben een optimistische visie op de ontwikkeling van de kinderen. We geven de kinderen groeikansen en geloven in hun mogelijkheden. We hebben aandacht voor de "gewone" en "specifieke" zorgvragen van onze kinderen. Door onze dagelijkse aanpak in de klas. We gebruiken en handig kindvolgsysteem en in het  multidisciplinair overlegteam (MDO) worden specifieke zorgen besproken zodat we onze aanpak  hierop kunnen afstemmen. 

3. Waar in respect voor iedereen CHRISTELIJK GELOOF een basis vormt voor gezamenlijke beleving en vorming van waarden die  bijdragen aan de samenleving.

Als katholieke school heeft onze school een eigenheid. Dit houdt op de eerste plaats in dat ons eigen opvoedingsproject nadrukkelijk geïnspireerd is door wat we vanuit christelijke wortels en woorden vandaag als goed onderwijs beschouwen.
We zijn een open katholieke school. Iedereen is welkom. Er is ruimte voor pluralisme. Ieder mag rekenen op respect voor zijn eigen levensbeschouwelijk-godsdienstige afkomst of achtergrond.

4. Waar iedereen welkom is en mag langskomen, zonder drempel. Dat er OPEN COMMUNICATIE is tussen team, leerlingen en ouders.

We zijn een toegankelijke school. 
- Ouders kunnen op verschillende manieren participeren in de school o.a. in het ouderpanel, ouderraad, werkgroepen. 
 - Ouders mogen meedenken met de organisatie van verschillende activiteiten i.v.m. het schoolleven. 

- We informeren onze ouders over de werking van onze school en de evolutie van het kind via infoavonden, oudercontacten, het Schakeltje, de website... 

5. Waar ruimte is voor KWALITEITSVOL ONDERWIJS met openheid op inhoudelijk vernieuwend werken.  

We werken samen, overleggen en streven naar een voortdurende kwaliteitsbewaking en verbetering. 

We delen onze zorg voor kwaliteitsvol onderwijs met: 
- de ouders als eerste verantwoordelijken voor de opvoeding van hun kinderen. 
Daarom streven wij naar een goede communicatie en een zo groot mogelijke betrokkenheid van ouders bij de school.
- het schoolbestuur dat de eindverantwoordelijkheid draagt voor het beleid van de school, 
- externe begeleiders die ons ondersteunen, vormen en ons helpen bij onze professionalisering, 
- de lokale kerkgemeenschap die verwijst naar de traditie en het geloof van waaruit in de school gewerkt wordt, 
- de lokale gemeenschap waarin we gestalte geven aan onze opvoedings-
en onderwijsopdracht.

We zijn een professioneel team. Door samen na te denken over vernieuwingen groeien we in onze professionaliteit. We hanteren de leerplannen van het katholieke onderwijs en realiseren zo de leer- en ontwikkelingslijnen bij onze kinderen. 

bottom of page